top of page
YAŞAM TASARIM WEB SİTE-Okullar-11.png

Ortaokul

Öğrencilerimizin çeşitli sanatsal, sportif aktivitelere katılım, sağlık sorunları gibi sebeplerle derse katılamamaları ya da katıldıkları dersi kavrayamama gibi nedenlerle oluşmuş kazanım kayıplarını en aza indirgemek amacı ile Tam Öğrenme Modeli doğrultusunda, ara sınıflarda cumartesi günleri “Eğitim Destek Programı” adı altında ek çalışmalar yürütürüz.

8.sınıf öğrencilerimizin mevcut ulusal sınavlara (LGS) hazırlanmaları amacıyla konusunda uzman öğretmen kadromuz eşliğinde, hafta içi ders saatlerinde yaptıkları çalışmalara ilaveten Cumartesi günleri Eğitim Destek Programı (EDP) uygulanır.

YAŞAM TASARIM WEB SİTE-Okullar-12.png

Anadolu Lisesi

Öğrencilerimizi, ilgileri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilmeleri, yapılarına en uygun alanları seçmeleri, bu alanlar ile ilgili temel beceri ve bilgileri edinmeleri, kendilerine en uygun bölümlere sahip üniversitelere yerleşmeleri doğrultusunda destekleriz.

 

10. sınıftan itibaren öğrencilerimizi yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda seçmeli derslerle Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler veya Yabancı Dil ağırlıklı seçmeli derslere yönlendirir; Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, YKS’ de en üst düzey başarı hedefi ile eğitim almalarını sağlarız.

 

Zümre Başkanlarımız liderliğinde ve Ar-Ge desteği ile hazırlanan derslerimiz, akıllı sınıflarda (Smart Class ) ve modern teknoloji ile donatılan laboratuvarlarımızda gerçekleştirilir.

YAŞAM TASARIM WEB SİTE-Okullar-13.png

Fen Lisesi

Fen Lisesinde öğrencilerimizi güçlü eğitim kadromuzun gözetim ve desteğiyle, yaratıcı, modern, araştırmacı, inovatif, üretken, akla ve bilimsel düşünceye inanan genç bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleriz. Böyle bir eğitim ortamında öğrenim gören öğrencilerimiz de ülkemizde ve dünyada önemli üniversitelere akademik başarı burslarıyla kabul edilirler.

Fen Lisesinde yetişen ve ‘Yaparak-Yaşayarak Öğrenen’ öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirilen proje yarışmalarında önemli başarılara imza atar, akademik başarılarıyla olduğu kadar evrensel değerlere saygılı, ulusal değerlerinin bilincinde, Dünya vatandaşları olarak uluslararası düzeyde saygı görürler.

EĞİTİM AŞAMALARI
woman-finger-point-to-destination-on-the

Dünya Vatandaşları Yetiştiren Okul

Yaşam Tasarım Ortaokulunda öğrencilerimizin 21. yüzyıl bilgi ve becerilerine sahip, bu yüzyılın dinamiklerine uyumlu, Dünyayla entegre, lider karakterli gençler olarak geleceğe hazırlanmalarını hedefleriz. Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun biçimde geliştirilen, güncellenen ve ileriye taşınan Ortaokul eğitim sistemimizle öğrencilerimizin, akademik ve ulusal sınav başarılarını en üst düzeye taşırken; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gerekli tüm imkân ve desteği sağlayarak bedenen, zihnen ve ruhen sağlıklı, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefleriz.

Dünya Vatandaşları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

Yaşam Tasarım Okullarında, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına ve gelişim özelliklerine göre tasarlanmış Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programını yürütür, bu programla öğrencilerimizin kişisel, sosyal, eğitsel ve kariyer gelişimi alanlarında çeşitli yaşam becerilerini desteklemeyi amaçlarız. ​

 

Gelişimsel ve önleyici özelliğiyle Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programını Psikolojik Danışmanımız ve Müdür, Rehber Öğretmenlerimiz ve Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulumuz tarafından geniş katılımla yürütürüz. ​

 

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programıyla öğrencilerimizin yaşam kariyeri gelişimlerini desteklemeyi ve yaşamlarındaki çeşitli rollerine, yaşam olaylarına ve yaşam alanlarına hazırlanması hedefleriz. Diğer bir ifade ile insana, topluma ve Dünya’ya duyarlı, kendi potansiyelini tanıyan, özsaygısı gelişmiş, sosyal becerileri güçlü, kendini yönetme becerilerine ve kariyer planlama becerilerine sahip, psikolojik iyilik halini güçlendirme yollarını bilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlarız.

 • Birlikte çalıştıkları öğrenci gruplarının yaş grubu özelliklerini dikkatle inceler, olası sorun ve problemlere karşı önleyici rehberlik etmeyi hedef edinir ve çalışmalarını bu anlayışa uygun olarak yürütür.
   

 • Bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecini gerçekleştirmek üzere öğrenci, aile ve öğretmenlerle düzenli bireysel görüşmeler gerçekleştirir ve bu görüşmeleri kayıt altında tutar.
   

 • Grup ve empati çalışmalarıyla öğrencilerin farkındalıklarını artırmaya özen gösterir.

 • Önceden planlanmış ve bilgilendirmesi yapılmış öğrenci ve velilere yönelik seminerlerle bilgi akışını hızlandırarak ve dikkat çekecek konularla ilgili,düzenli sunumlar gerçekleştirirler.
   

 • Öğrencilerimizin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını analiz edip, onlara daha hızlı ve daha etkin yardım edebilmeleri için öğretmenler ile bireysel görüşmeler yapar hizmet içi çalışmalarla eğitim olanakları sunar.
   

 • Ailelere yönelik anne-baba okulu çalışmaları gerçekleştirilir ve içe dönüşle davranışların sorgulanıp doğru bilinen yanlışlarla yüzleşilmesi ya da yapılan doğruların sürdürülmesi konusunda destek sağlanır.

perfect-6E9ZDYG.jpg
Psikolojik
Çalışmaları

Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Yaşam Tasarım Anadolu Lisesinde  Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarını eğitim-öğretim sürecinin önemli bir parçası olarak kabul eder; eğitimde verimliliği artırarak öğrenci başarısını yükseltebilmek için alınacak önlemlere öncülük etmeyi hedefleyen çalışmaları eğitim faaliyetlerinin verimliliğini izleme ilkesini temele alarak yürütürüz.

Eğitim programının niteliklerini belirlemek, öğrencilerimizin bilgi, beceri, ilgi, tutum gibi akademik gelişim değişkenlerindeki düzeylerini tespit etmek ve buna uygun Kişiye Özgü Eğitim Programları geliştirmek için sistematik olarak farklı ölçme araçları uygularız. Tüm düzeylerde ‘Tam Öğrenmeyi’ gerçekleştirme hedefiyle yürütülen çalışmalarımızda ‘Çalışkanlık’ ve ‘Azim’ ilkelerini benimseriz.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda genel ve bireysel başarıyı tanılama, pekiştirme ve yükseltme amacıyla gerek görülen konularda geri dönme ve tekrar yöntemiyle eksiklikleri giderme yoluna gider, öğrencilerimizin ilgili kazanımlarının tamamlandığına emin olana kadar çalışmalarımızı kesintisiz biçimde sürdürürüz.

Ağırlıklı olarak son sınıfta olmak üzere tüm öğrencilerimize uygulanan Genel Değerlendirme ve Deneme Sınavlarını, soru sayısı, niteliği, değerlendirme ve puanlama açısından YKS’ye (TYT – AYT) denk sınavlar olarak gerçekleştiririz. Her denemeden sonra Ölçme ve değerlendirme birimimiz tarafından hazırlanan konu analizli karneleri öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşır; sınavı sonuç analizlerinin ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle incelenerek konu eksikliklerinin giderilmesi yönünde çalışmalar yapılmasını sağlarız.

Hazır Bulunuşluk Sınavı:

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere ‘Hazır Bulunuşluk Sınavı’ uygularız. Bu sınavla, öğretim programlarındaki sarmal yapı içerisinde bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerimizin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemeyi ve eksik kazanımlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapmayı hedefleriz.

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini haftalık olarak izleyebilmek ve kazanım performanslarını gözlemleyebilmek amacıyla, her hafta ‘KDS uygulamaları’ yaparız. Öğrencilerimizin kazanımlarına ilişkin ayrıntılı kazanım değerlendirme karnelerini öğretmen, veli ve öğrenci erişimine açık tutarız. Öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini kesintisiz biçimde takip eder, bu sonuçlara bağlı tespit edilen kazanım eksikleri yapılan planlama ile giderilir.

Bütüncül Yaklaşım:

Yazılı sınavları ilgili sınıf düzeyinde aynı sorular ile aynı gün ve saatte uygularız. Ortak yazılı sınav hazırlıklarını öğretmenlerimizle birlikte yürütür; tüm yazılı sınavların analizleri yaparız. Analizler sonucunda varsa kazanım eksikliklerini belirleyerek, raporları ilgili zümrelerimizle paylaşırız. Tekrar edilmesi gereken kazanımların sınıf genelinde tekrar edilmesini sağlarız.

YKS (TYT – AYT) Hazırlıkları kapsamında deneme sınavları uygular, destek programları planlanarak Haftalık Değerlendirmeler yaparız. Hedeflenen kazanımlarda ne ölçüde başarıya ulaşıldığını, öğretimin yeterli ve yetersiz olduğu alanların hangileri olduğunu, sınavların geçerliğini / güvenirliğini saptar ve raporlanan bu bilgileri bilgisayar ortamında ilgili birimlere sunarız. Ayrıca, tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimizin ders başarılarının takip edilebilmesini sağlamak için, sınav sonuçlarına ait bilgiler internet yoluyla velilerimizle paylaşırız.

Düzey Değerlendirme Sınavları:

Kurumumuzda eğitim görmeyi hedefleyen aday öğrencilerimizin akademik gelişimlerini gözlemlemek için düzey değerlendirme sınavı uygular, gözlemler, görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda kayıt kabul sürecine rehberlik ederiz.

Bursluluk Sınavları:

Okul Yönetimimizin belirlediği kriter ve oranlar çerçevesinde okulumuzda burslu okumak isteyen öğrenciler için belirlenen tarihlerde bursluluk sınavı uygular ve sonucu velilerimizle paylaşırız.

Eğitim Uygulamaları

Yaşam Tasarım Anadolu Lisesinde öğrencilerimiz, Akıllı Tahta ve 3D eğitim teknolojileriyle desteklenen eğitim ortamlarında eğitimlerini sürdürür.

Velilerimizi, öğrencilerimizin akademik başarıları, ödev ve etüt sorumlulukları ve varsa devamsızlıkları konusunda düzenli olarak bilgilendiririz. Öğrencilerimizin Avrupa Dil Standartları baz alınarak oluşturulmuş yoğun İngilizce eğitim programlarında, Skills derslerinde konuşma pratiği yapmalarını sağlar; sosyal ve akademik ortamlarda kendilerini rahat ifade edebilmelerini garanti altına alırız.  Gelişen dünyanın bir gereği olarak tüm öğrencilerimize ikinci yabancı dil imkânı sunarak, üniversiteye hazırlamanın yanı sıra; gelecek yıllarda edinecekleri meslekî kariyerlerine de destek olmayı amaçlarız.

Öğrencilerimizin modern donanımlı Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar laboratuvarlarımızda işledikleri Fen Bilimleri derslerinde edindikleri teorik bilgileri içselleştirmelerini sağlarız.

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini haftalık olarak izleyebilmek ve kazanım performanslarını gözlemleyebilmek amacıyla tüm sınıf düzeylerinde Hazır Bulunuşluk Sınavları, Genel Değerlendirme Sınavları ve her hafta ‘Kazanım Değerlendirme Sınavı uygulamaları’ yaparız. Öğrencilerimizin kazanımlarına ilişkin ayrıntılı kazanım değerlendirme karnelerini öğretmen, veli ve öğrenci erişimine açık tutarız. Öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini kesintisiz biçimde takip eder, bu sonuçlara bağlı tespit edilen kazanım eksikleri yapılan planlama ile giderilir.

12. Sınıf öğrencilerimiz için ise Üniversiteye Hazırlık Programı ve Haftalık YKS (TYT-AYT) Çalışmalarıyla sınav başarılarını desteklemeyi hedefleriz.

Uygulamaları

Yabancı Dil Eğitimi

Yaşam Tasarım Ortaokulunda öğrencilerimizin akademik İngilizce’nin temellerini atması hedeflerken; günlük konuşma dilinin yanı sıra yazılı dili de ön planda tutarız. Öğrencilerimizin 5. sınıftan itibaren kendilerine en uygun İngilizce seviye sınıflarında müfredatla ilişkilendirilen yoğun İngilizce eğitimiyle yabancı dilde sadece okuyup yazmakla kalmayıp, aynı zamanda ikinci dilleriyle düşünebilmelerini ve Dünya ile iletişimlerini güçlendirebilmeyi amaçlarız.

Öğrenilen dili geliştirmenin en iyi yolunun, o dili yaşamak, farklı kültürleri, farklı insanları, farklı yaşam biçimlerini öğrenmekle mümkün olduğu fikrinden hareketle Yaşam Tasarım Ortaokulunda öğrencilerimizin, çevrimiçi yürütülen proje, yazışma, yarışma, yaz dil okulları, yurtdışı gezileri ve uluslararası projelere katılımlarını destekleriz.

Öğrencilerimizin, dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anlatım gibi yabancı dil yeterlilik kriterlerinin tamamındaki iletişim süreçlerinde en iyiye ulaşmasını amaçlarız.

Yaşam Tasarım Ortaokulunda Yabancı Dil ders içeriklerimiz ve ders programlarımızla müfredata uygun biçimde 5 ayrı dil öğrenme yetisini geliştirmeyi hedefleriz. Öğrencilerimizin ‘Okuduğunu Anlama, Yazma, Duyduğunu Anlama, Sözlü İfade ve Karşılıklı Konuşma’ alanlarında  tam yetkinliğe kavuşmasını hedefleyen çalışmaları, Ana dili İngilizce olan öğretmenler (Native Speakers) ile yürütülen Skills dersleri, Active Learn Online Platformu, RollPlay Skills ve münazaralarla öğrencilerimizin kullandıkları uluslararası düzeyde ders kitapları ve yenilikçi eğitim teknolojileriyle destekleyerek uygularız.

Yaşam Tasarım Ortaokulu'nda öğrencilerimizin,

 • İkinci dillerine karşı olumlu bir tutum ve bakış açısı geliştirmelerini sağlamayı,

 • İlgi duydukları alanlarda fikir sahibi olmalarını ve kendilerini İngilizce ifade edebilmelerini sağlamayı,

 • Farklı ülkeleri, kültürleri, hayat biçimlerini ve bakış açılarını daha iyi tanımalarını ve anlamalarını desteklemeyi,

 • Ulusal ve uluslararası platformlardaki sosyal ve ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel sunumlarla özgüvenlerini geliştirmeyi,

 • Yabancı dillerde kaleme alınmış edebiyat, müzik, tiyatro, sinema gibi sanat eserlerini takip ederek bundan zevk almalarını sağlamayı,

 • Dünya çapında geçerliliği olan TOEFL, Cambridge ESOL Young Learners, KET, PET, FCE, IELTS gibi uluslararası sınavlara hazırlamayı ve başarılı kılmayı,

 • Yaşam Tasarım Ortaokulu’ndan mezun olduktan sonra yurt içinde kabul edildikleri üniversitelerin hazırlık muafiyet sınavlarını kolaylıkla geçebilmelerini ve yurt dışında okuyabilmeleri için gereken tüm uluslararası sınavlarda yeterlilik gösterebilmelerini sağlamayı hedefleriz.

Yabancı Dil

Öğretmenlerimiz

Hasan URKUÇ

Hasan URKUÇ

Matematik Öğretmeni

Anna Hande TAŞÇI

Anna Hande TAŞÇI

İngilizce Öğretmeni

Ümran CENGİZ

Ümran CENGİZ

Fizik Öğretmeni

Cansu ÜNLÜ

Cansu ÜNLÜ

Kimya Öğretmeni

Yeter ÇELİK

Yeter ÇELİK

Japonca Öğretmeni

Melike ERDEM

Melike ERDEM

Psikolog

Fatih CANDAN

Fatih CANDAN

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Dilay SÖYLEYEN

Dilay SÖYLEYEN

Anadolu Lisesi Müdür Yrd/Tarih Öğretmeni

Ahmet Deniz KIRLI

Ahmet Deniz KIRLI

Matematik Öğretmeni

Merve KARADAĞLI

Merve KARADAĞLI

Fen Bilimleri

Umutcan DURĞUN

Umutcan DURĞUN

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

Gonca ARSLAN

Gonca ARSLAN

Fizik Öğretmeni

Betül UÇKAYA TOP

Betül UÇKAYA TOP

Biyoloji Öğretmeni

Hasan KALECİKLİ

Hasan KALECİKLİ

İngilizce Öğretmeni

Elif UYSAL

Elif UYSAL

Türkçe Öğretmeni

Hürrem TÜRKARSLAN GÜMÜŞ

Hürrem TÜRKARSLAN GÜMÜŞ

Fen Lisesi Müdür Yrd./Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Murat ORMAN

Murat ORMAN

Coğrafya Öğretmeni

Atike ÖZEL İŞGÜDER

Atike ÖZEL İŞGÜDER

Matematik Öğretmeni

Aysel ALTUNYILDIZ

Aysel ALTUNYILDIZ

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Ayça SUNGUR

Ayça SUNGUR

Rehber Öğretmen

Nazik Derya GONCELER

Nazik Derya GONCELER

Kimya Öğretmeni

Dilek BÜLBÜL

Dilek BÜLBÜL

Biyoloji Öğretmeni

Gürkan PIRIL

Gürkan PIRIL

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni

Özveri Can SARIYILDIRIM

Özveri Can SARIYILDIRIM

Matematik Öğretmeni

Bahriye PIRIL

Bahriye PIRIL

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mehmet Salih ORGUN

Mehmet Salih ORGUN

Ortaokul Müdürü

Okulumuzun kurucularından olan Mehmet Salih Orgun, koçluk ve bireysel gelişim eğitimlerinde öğrencilerimizle çalışmaktadır.

Fuat KESGİN

Fuat KESGİN

Matematik Öğretmeni

Öğretmenlerimiz
bottom of page